بازگشت

  لیست تلفنهای اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶

  لیست تلفنهای اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری

  نام واحد

  نام پرسنل

  شماره داخلی

  شماره مستقیم

  اداره کل توسعه سرمایه انسانی و تحول اداری

  آقای دکتر سخاجو مدیرکل

  1168-1169

  66427927

  خانم مرادی مسئول دفتر

  66920025

  معاون دفترتوسعه سرمایه انسانی و تحول اداری

  آقای کرامت

  1166

  66910771

  اداره تحول اداری

  آقای شیخ بگلو

  1161

  66903335

  آقای دارآفرین

  1164

  خانم اطیابی

  1163

  خانم حسینی

  1162

  اداره آموزش و توانمند سازی

  خانم عرشی زاده

  1177

  66434572

  خانم عظیمی فر

  1178

  خانم سلطانی

  1179

  اداره منابع انسانی

  خانم احمدیان

  1172

  66427929

  خانم صادقچه

  1174

  خانم هاشملو

  1175

  خانم اسماعیلی

  1180

  66427928

  خانم علیخانی

  1181

  خانم جاهد

  1182

  66910887

  خانم شاهرودی

  1173

  آقای صفائی زاده

  1183

  آقای روحنواز

  1184

  آقای گلی

  1043

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها