بازگشت

  آزمایشگاه کنترل فراورده های آرایشی و بهداشتی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانییکشنبه ۰۴ تیر ۱۳۹۶

  نام اداره :  آزمایشگاه کنترل فراورده های آرایشی و بهداشتی

  معرفی اداره به صورت مختصر:

  • آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی وظیفه کنترل کیفیت  مواد اولیه و فراورده های آرایشی و بهداشتی تولید داخل و وارداتی، همچنین انجام آزمایشات مربوط  به نمونه های ادواری، PMS، شکایتی و .... را به عهده دارد.این آزمایشگاه در زمینه آموزش های فنی و تخصصی کارشناسان داخلی و خارجی و ممیزی کارخانجات تولیدی فراورده های آرایشی و بهداشتی جهت تائید و صدور گواهی GMP و GLP کالاهای وارداتی فعالیت دارد.

  این آزمایشگاه ها از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • دفتر سرپرست آزمایشگاه آرایشی و بهداشتی
  • دریافت نمونه آرایشی و بهداشتی
  • مسئول بخش آرایشی
  • مسئول بخش بهداشتی
  • کارشناسان آزمایشگاه

  وظايف و مسئوليتها:

  • انجام فعالیت های آزمایشگاهی نظیر آزمون های فیزیکوشیمیایی مواد اولیه و فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • تدوین sop های روشهای آزمون و دستورالعمل های مربوطه
  • توسعه و تحقیق در زمینه دانش های فنی نوین در ارزیابی و کنترل  مواد اولیه و فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • بروز رسانی روشهای آزمون کنترل فیزیکوشیمیایی و ارزیابی فراورده های آرایشی و بهداشتی  
  • راه اندازی روشهای آزمون نوین در جهت ارتقا ایمنی فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • نیاز سنجی های آموزش های فنی و تخصصی کارشناسان آزمایشگاههای  معاونتهای غذا و دارودانشگاههای علوم پزشکی کشور درزمینه  مواد اولیه و فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی جهت کارشناسان آزمایشگاههای  معاونتهای غذا و دارودانشگاههای علوم پزشکی کشور
  • آموزش و باز آموزی دوره ای مرتبط درون بخشی در محل مرکز آزمایشگاههای مرجع و یا آزمایشگاهها ی معاونتهای غذا و دارو کشور  
  • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی آرایشی و بهداشتی با سازمان استاندارد ملی ایران
  • مشارکت در تعیین اولویت های پژوهشی و اجرای پروژه های تحقیقاتی  در زمینه فراورده های آرایشی و بهداشتی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور
  • مشارکت درجلسات بازنگری مدیریت  کیفیت و تدوین برنامه  های مرتبط با آزمایشگاه  کنترل و ارزیابی فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • شرکت در جلسات و کمیته های مشورتی تخصصی سازمان غذا و دارو در زمینه  فراورده های مرتبط با آزمایشگاه  کنترل و ارزیابی فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • مشارکت درکمیته های مشورتی تخصصی در زمینه  فراورده های نانو مرتبط با آزمایشگاه  کنترل و ارزیابی فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • تدوین برنامه های عملیاتی آزمایشگاه کنترل در زمینه ارزیابی فراورده های آرایشی و بهداشتی و نظارت بر حسن انجام آنها
  • ممیزی آزمایشگاه های معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی کشور مرتبط با کنترل و ارزیابی فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • ممیزی آزمایشگاه های همکار و مجاز مرتبط با کنترل و ارزیابی فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • ممیزی کارخانجات تولیدی فراورده های آرایشی و بهداشتی جهت تائید و صدور گواهی GMP و GLP کالاهای وارداتی
  • انجام آزمون های مهارت آزمایی جهت ارزیابی عملکرد آزمایشگاههای همکار و مجاز و مجاز تولیدی
  • برنامه ریزی در خصوص اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی  بر اساس گزارش های دریافتی
  • مشارکت در PMS  فراورده های آرایشی و بهداشتی
  • انجام سایر امور محوله مطابق شرح وظایف سازمان

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها