بازگشت

  لیست تلفن های تماس ذیحسابی و اداره کل امور مالی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

  نام و نام خانوادگی

  داخلی

  سمت/واحد

  شماره مستقیم

  آقای هدایتی

  -

  ذیحساب و مدیرکل امور مالی

  -

  آقای معلمی

  -

  معاون ذیحساب

  66910719

  66926071

  66434574

  66434575

  66427929

  آقای اکبر شکاری

  1125

  متصدی امور دفتری

  خانم سرخیل

  1124

  مسئول دفتر

  آقای محمدخان

  1126

  معاون ذیحساب

  آقای فراهانی

  1191

  -

  66434574

  اقای همراهی

  1117

  -

  آقای قاسمی

  1114

  -

  خانم مهدوی

  1115

  -

  آقای عسگر شکاری

  1113

  -

  -

  خانم صادق

  1200

  -

  66434575

  آقای آقاجان

  1138

  -

  خانم بایرام زاده

  1139

  -

  خانم آل علی

  1136

  -

  خانم وثوقی

  1134

  -

  خانم امیراحمدی

  1133

  -

  خانم تهرانی

  1132

  -

  آقای دیانتی

  1121

  -

  -

  آقای رفییعان

  1032

  -

  -

   


   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها