بازگشت

  لیست کیتها و تجهیزات مهم مورد استفاده در مراکز پلاسمافرز خصوصی که به تایید سازمان انتقال خون ایران رسیده اند

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

  مدل

  نام دستگاه

  نتیجه ارزیابی

  Freedom Evolyzer

  دستگاه اتوماسیون الیزاTecan

  قابل قبول

  DAVINCI

  دستگاه اتوماسیون الیزا

  Biomerieux

  قابل قبول

  9000

  دستگاه پلاسمافرزHaemonetics MCs+

  قابل قبول

  XJC2000

  دستگاه پلاسمافرزیسNigale

  درحال بررسی مجدد

  Microlab

  دستگاه اتوماسیونالیزاHamilton

  قابل قبول

  A200

  دستگاه پلاسما فرزیسFenwal Autopheresis-C

  System

  قابل قبول

   

   

  نتیجه ارزیابی

  Ref.No

  Method

  Company

  Nome Kit

  قابل قبول

  OPFM03

  OPFM05

  ELISA

  SIEMENS

  Enzygnost® HBsAg6.0

  قابل قبول

  9F80-05

  ELISA

  Diasorin

  Murex HBs Ag

  قابل قبول

  72348

  ELISA

  BIO-RAD

  Monolisa HBsAG Ultra

  قابل قبول

  259852

  ELISA

  BIOMERIEUX

  Nronostika HIV Ag/aB

  قابل قبول

  72388

  ELISA

  BIO-RAD

  Genseen ULTRA

  HIV Ag-Ab

  قابل قبول

  7G79-09

  7G79-11

  ELISA

  DiaSorin

  Murex HIV Ag/Ab

  Combination

  در حال بررسی

  081311

  081312

  081313

  ELISA

  ADALTIS

  EIAgen HIV Detect Total

  Screening

  قابل قبول

  284162

  284161

  ELISA

  Beijing United

  Biomedical Co.

  Hepanostika HCV Ultra

  قابل قبول

  OPIH

  ELISA

  SIEMENS

  Enzygnost Anti-HCV.4

  قابل قبول

  80063

  ELISA

  INNOGENETICS

  INNOTEST®HCV AbIV

  قابل قبول

  7F51-07

  ELISA

  DiSorin

  Murex Anti-HCV

  قابل قبول

  071064

  071067

  071068

  ELISA

  ADALTIS

  EIAgen HCV Ab

  قابل قبول

  72318

  ELISA

  BIO-RAD

  MonolisaAnti-HCV plus.2

  قابل قبول

  OPKR

  ELISA

  SIEMENS

  Enzygnost HIV Inteegral IV

   

  لیست کیتهای مورد تایید این سازمان جهت استفاده در آزمایشات غربالگری ویروسی در مراکز پلاسمافرز تولیدی

  Ref No.

  کمپانی

  نام کیت

  OPKR05

  SIEMENS

  Enzygnost HIV integral 4

  OPIH05

  SIEMENS

  Enzygnost Anti-HCV version 4

  OUVP17

  SIEMENS

  Supplementry reagent for Enzygnost/TMB

   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها