بازگشت

  ضوابط مندرجات بسته بندی و بروشور و برچسب فرآورده طب سنتی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵

  ضوابط تهيه برگه راهنمای فرآورده طب سنتی ايران

  1. 1-عبارت "فرآورده طب سنتی ايران"
  2. 2- نام فرآورده
  3. 3-بسته بندی (تعداد واحد های فرآورده، وزن و يا حجم فرآورده در هر بسته)
  4. 4-نام ترکيبات به کار رفته در تهيه فرآورده
  5. 5-مورد مصرف فرآورده
  6. 6-نحوه و مقدار مصرف فرآورده
  7. 7-موارد منع مصرف، عوارض جانبی و احتياط های لازم در مصرف فرآورده
  8. 8-شرايط نگهداری فرآورده
  9. 9-نام و نشانی سازنده
  10. 10-منابع طب سنتی به کار رفته در تکميل بروشور

                                      ضوابط تهيه جعبه فرآورده طب سنتی ايران

  1. 1-عبارت "فرآورده طب سنتی ايران"
  2. 2-نام فرآورده
  3. 3-تعداد واحد های فرآورده، وزن و يا حجم فرآورده در هر بسته
  4. 4-نام ترکيبات به کار رفته در تهيه فرآورده
  5. 5-شرايط نگهداری فرآورده
  6. 6-نام و نشانی سازنده
  7. 7- تاريخ ساخت و تاريخ انقضا
  8. 8-شماره پروانه ساخت فرآورده طب سنتی
  9. 9-قيمت فرآورده

  ضوابط تهيه برچسب فرآورده طب سنتی ايران

  در صورتيکه فرآورده فاقد بروشور باشد:

  ذکر کليه موارد ذکر شده در تهيه برگه راهنما به جز بند 10 بر روی برچسب ضروری است. علاوه بر آن ذکر قيمت، تاريخ ساخت و تاريخ انقضا و شماره پروانه ساخت فرآورده طب سنتی بر روی برچسب در فرآورده های فاقد جعبه و بروشور ضروری است.

  در صورتيکه فرآورده دارای بروشور باشد:

  ذکر کليه موارد ذکر شده در تهيه جعبه، بر روی برچسب نيز ضروری است

                                     

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها