بازگشت

  اطلاعات شرکت های پخش وایجاد شناسه اداره برنامه ریزی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۴

  شماره نامه:665/181637      تاریخ: 17/12/1394

  مدیر عامل محترم کلیه شرکت های توزیعی

  موضوع: اطلاعات شرکت های پخش وایجاد شناسه اداره برنامه ریزی

  سلام علیکم؛

  احتراما" نظر به ضرورت و اهمیت موضوع ضروری است جهت تسهیل دسترسی اداره آمار و برنامه ریزی این اداره کل به اطلاعات توزیع و موجودی شرکت های پخش نسبت به ایجاد شناسه و رمز ورود اختصاصی ( password ، username ) جهت اداره برنامه ریزی اقدام و به همراه اطلاعات و مشخصات مدیران مطابق فایل پیوست و در فرمتEXCEL   حداکثر ظرف مدت 24 ساعت به این اداره کل ارسال گردد.

  همچنین هم زمان با ارسال نامه اداری جدول تکمیل شده را به نشانی h.cheragh@fda.gov.ir    ایمیل نمائید.

  شرح فایل پیوست :

  -   1sheet   (با عنوان اطلاعات مدیران) شامل اطلاعات و مشخصات و شماره تماس و ایمیل مدیران شرکت پخش

  -  2 sheet (با عنوان user-pass) شامل شناسه و رمز ورود اختصاصی برای استفاده اداره برنامه ریزی دارو و نیز نشانی دفتر مرکزی شرکت پخش

   

  دکتر اکبر عبداللهی اصل- مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها