بازگشت

  اطلاعیه شماره یک داروهای تک نسخه ای

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴

  در راستای اجرای مفاد "ضابطه نحوه تأیید داروهاي تک نسخه‌اي" که از تاریخ 1393/11/21از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ و اجرا گردیده است، به اطلاع کلیه پزشکان و شرکت‌های متقاضی داروهای تک نسخه‌‌ای می‌رساند، فرم جدید درخواست داروی تک نسخه‌ای از طریق سایت اینترنتی سازمان قابل دسترسی می‌باشد. بدیهی است رعایت نکات ذیل جهت تکمیل فرم مذکور الزامی بوده و عدم رعایت موارد، منجر به رد درخواست از سوی شورای بررسی و تدوین داروهای ایران خواهد شد.

  1. ارائه اصل نسخه پزشک و اصل فرم درخواست داروی تک نسخه‌ای الزامی است.

  2. درج نام بیمار و نیز تاریخ تجویز دارو توسط شخص پزشک در نسخه ضروری است.

  3. تکمیل کلیه موارد مربوط به پزشک اعم از اطلاعات تماس، تعهد نامه پزشک و نیز اطلاعات مربوط به دارو و بیمار، توسط شخص پزشک ضروری بوده و درج آن‌ها به همراه تاریخ تکمیل فرم بر عهده پزشک می‌باشد.

  4. ارائه کپی کارت ملی و نیز اطلاعات تماس بیمار الزامی است.

  5. بخش تعهد نامه بیمار می بایست توسط شخص بیمار تکمیل و امضا شده باشد.

  6. در صورتیکه بیش از سه ماه از تاریخ مندرج در نسخه و فرم‌ درخواست داروی تک نسخه‌ای گذشته باشد، مدارک مورد پذیرش نبوده و ارائه فرم و نسخه جدید الزامی است.

  شایان ذکر است از تاریخ 1394/04/15 ارائه فرم جدید درخواست داروی تک نسخه‌ای ( فرم پیوست) و نیز رعایت کلیه موارد فوق الزامی بوده و در غیر اینصورت مدارک عودت داده خواهد شد.

  دبیرخانه شورای بررسی و تدوین داروهای ایران

  سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها