بازگشت

  دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای وگواهی بهداشت مدت دار جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

                                                             کد مدرک: SP- Pr- 1394- 0027

                                                                                                                                                   تاریخ صدور :03/03/1389

                                                                                                                                                  شماره بازنگری : 01

                          

              تاریخ بازنگری : 07/06/1394

   

   

  سازمان غذا و دارو

  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

   

                                  

  دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای وگواهی بهداشت مدت دار

  جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

   

  بازنگری: شهریورماه 1394

   

  1- هدف

       این دستورالعمل به منظور حمایت و تسهیل صادرات فرآورده های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخل کشور و یکسان سازی صدور گواهی بهداشت محموله ای و یا گواهی بهداشت مدت دار به درخواست صادر کننده محموله برای فرآورده هایی که دارای یکی از    پروانه های بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، صادرات، شناسه نظارت و ...) از اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی و یا معاونت های غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی می باشد، تدوین گردیده است و در جلسه کمیته فنی و قانونی مورخ 28/6/94 با رای شماره 25408/688 مورد تصویب قرار گرفت و دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت (مدت دار) جهت صادرکنندگان مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی متقاضی این نوع گواهی بهداشت با کد مدرک PEI/ I-046 مورخ 3/3/89 ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

   

  2- دامنه كاربرد

       این دستورالعمل به منظور صدورگواهی بهداشت محموله ای و یا گواهی بهداشت مدت دار توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاربرد دارد.

   

  3- مسئوليت اجرايي

       مسئولیت اجرایی این دستورالعمل برعهده کارشناسان معاونت غذا و دارو و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونین غذا و دارو     دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد.

   

  4- تعاریف

  4-1-گواهی بهداشت محموله ای

            گواهی است که برای یک محموله صادراتی با ذکر نام فرآورده، نام تجاری( طبق پروانه بهداشتی صادره ) شماره پروانه، کشور مقصد، تاریخ تولید، انقضا و سری ساخت و وزن محموله صادراتی صادرمی گردد. ( پیوست ها به شماره 1 و 2 ).

  4-2- گواهی بهداشت مدت دار

       گواهی است که از تاریخ صدور به مدت زمان معین(مشروط به معتبر بودن پروانه بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، صادرات، شناسه نظارت و ...) و حداکثر به مدت یکسال در خصوص محموله هایی که در آن مدت زمان صادر می گردد دارای اعتبار می باشد و شامل نام فرآورده، نام تجاری( طبق پروانه بهداشتی صادره )، شماره پروانه و کشور مقصد بوده و تاریخ تولید، انقضاء و سری ساخت محموله در آن ذکر نمی گردد. (پیوست ها به شماره 3 و 4)

   

  5- مدارک مورد نیاز برای گواهی بهداشت محموله ای یا گواهی بهداشت مدت دار

        کلیه مدارک ذیل باید توسط متقاضی به معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ناظر بر کارخانه تولید کننده ارائه گردد:

       5-1- درخواست کتبی از سوی متقاضی صادرات مبنی بر صدور گواهی بهداشت محموله ای یا گواهی بهداشت مدت دار

       5-2- تصویر پروانه بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، صادرات، شناسه نظارت و ...) معتبر

       5-3- برای صدور گواهی بهداشت مدت دار: تعهد مبنی بر ارائه گزارش کتبی مشخصات محموله های صادراتی در هر بار صادرات کالا در طول مدت زمان اعتبار گواهی بهداشت شامل تاریخ تولید، انقضاء و سری ساخت، شماره و تاریخ فاکتور، نام فرآورده، وزن، نام تجاری         ( مطابق با پروانه بهداشتی صادره ) و نتایج آزمایشات کنترل کیفیت و ایمنی صورت گرفته روی محصول صادر شده به تفکیک هر محموله.

  تبصره1- طبق دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات) / پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات) فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی متقاضی موظف به ارائه پروانه ( گواهی ) صادرات از گمرک با مشخصات شامل نام فرآورده، مقدار، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء، سری ساخت و نام تجاری ( در صورت وجود ) برای هر محموله (پس از صادرات)می باشد.

    5-4- تکمیل یکی از فرم های پیوست شماره 1،2،3،4 با توجه به نوع درخواست.

   

  تبصره 2-

  1. در صورتیکه متقاضی درخواست گواهی بهداشت محموله ای برای فرآورده هایی را داشته باشد که دارای پروانه بهداشتی ساخت یا تولید قراردادی یا شناسه نظارت می باشند، فرم پیوست شماره 1 را باید تکمیل نماید.

   

  1. در صورتیکه متقاضی درخواست گواهی بهداشت محموله ای برای فرآورده هایی را داشته باشد که دارای پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت( تولید قراردادی جهت صادرات) می باشند، فرم پیوست شماره 2 را باید تکمیل نماید.

   

  1. در صورتیکه متقاضی درخواست گواهی بهداشت مدت دار برای فرآورده هایی را داشته باشد که دارای پروانه بهداشتی (ساخت، تولید قراردادی، شناسه نظارت) می باشند، فرم پیوست شماره 3 را باید تکمیل نماید.

   

  1. در صورتیکه متقاضی درخواست گواهی بهداشت مدت دار برای فرآورده هایی را داشته باشد که دارای پروانه بهداشتی ساخت(جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت( تولید قراردادی جهت صادرات) می باشند، فرم پیوست شماره 4 را باید تکمیل نماید.

  6- نحوه صدور گواهی بهداشت

      با رعایت موارد فوق الذکرفرم گواهی بهداشت محموله ای مطابق فرم های پیوست شماره 1 یا 2 و یا گواهی بهداشت مدت دار فرم های پیوست شماره 3 یا 4 تکمیل و توسط معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی (از طرف مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی) مهر و امضا می گردد.

   

    بدیهی است صدور گواهی بهداشت مدت دار بعدی برای واحد تولیدی مشروط به ارائه مدارک کامل مستندات بند 5-3این دستورالعمل     می باشد.

  تبصره3-  بدیهی است فرم های پیوست  شماره 1، 2، 3 و 4 صرفا حداقل مواردی است که باید در گواهی بهداشت های صادره درج گردد و در صورت درخواست متقاضی مبنی بر اضافه نمودن متن دیگر و در صورتیکه با قوانین و مقررات جاری مغایرت نداشته باشد با تائید معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه بلامانع می باشد.

   

  تبصره 4- حداکثر مدت زمان برای گواهی بهداشت مدت دار تا زمان اعتبار پروانه بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، صادرات،      شناسه نظارت و ...)حداکثر یکسال می باشد.

   

  تبصره 5- در خصوص صدور گواهی بهداشت برای فرآورده های آرایشی و بهداشتی، جمله ذیل از متن پیوست شماره 1 و 3 حذف گردد.

  That   the product/products is/are fit for human consumption or for production of food intended for human consumption.

   

  7- پیوست ها

       7-1-پیوست شماره 1-گواهی بهداشت محموله ای برای فرآورده هایی که پروانه بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، شناسه نظارت) دارند.

      7-2- پیوست شماره 2-گواهی بهداشت محموله ای برای فرآورده هایی که پروانه بهداشتی ساخت(جهت صادرات)/ پروانه بهداشتی ساخت( تولید قراردادی جهت صادرات)، دارند.

  7-3- پیوست شماره 3-گواهی بهداشت مدت دار برای فرآورده هایی که پروانه بهداشتی (ساخت، تولید قراردادی، شناسه نظارت ) دارند.

  7-4- پیوست شماره 4- گواهی بهداشت مدت دار برای فرآورده هایی که پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/پروانه بهداشتی ساخت  ( تولید قراردادی جهت صادرات)، دارند.

   

  پیوست 1  گواهی بهداشت محموله ای برای فرآورده هایی که پروانه بهداشتی تولید (ساخت، تولید قراردادی، شناسه نظارت) دارند  کد مدرک:SP- Fo- 1394- 0119

     

   

   

   

  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

  MINSTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION

   

   

   

  FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

   

                                                                                                                                                                                 

                  Date:

  No:

  Health and Human Consumption Ability Certificate

   

  Consignee:

  Exporter/Producer:

   

   

  Tel:

  Fax:

   

   

   

  Batch Number

  Exp. Date

  Pro. Date

  *Pro License N0.

  Net  Weight

  Gross Weight

  Trade Name

  Description of Goods

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I (the exporter/produce), hereby declare that the above product/products is/are safe and produced in compliance with current I.R. IRAN Food legislation.

   

  *Pro= Production

  Stamp and signature of exporter/producer

   

  claration by the official authority

                                      

  This is to certify

  That   the producer is authorized by I.R. IRAN  MOH.                                                                

  That   the enterprise is supervised by random checks to ensure.

  That   the product/products is/are manufactured in compliance with I.R. IRAN regulations and     under hygienic conditions

  That   the product/products is/are fit for human consumption or for production of food intended for human consumption.

  That   the product/products may be sold in I.R. IRAN Without any restrictions.

   

  *This certificate expires 90 days after issuance.

   

   

   

  ………………….

  General Director of Food and Cosmetics' Supervision and Evaluation  

   

   

  پیوست 2 گواهی بهداشت محموله ای برای فرآورده هایی که پروانه بهداشتی ساخت(جهت صادرات)/ ( تولید قراردادی جهت صادرات)، دارند کد مدرک:   SP- Fo- 1394- 0120                     

   

   

   

   

  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

  MINSTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION

   

   

  FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

   

                                                                                                     

   

                  Date:

  No:

  Health and Human Consumption Ability Certificate

   

  Consignee:

  Exporter/Producer:

   

   

   

  Tel:

  Fax:

   

   

   

  Batch Number

  Exp. Date

  Pro. Date

  *Exp Licence. NO

  Net  Weight

  Gross Weight

  Trade Name

  Description of Goods

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I (the exporter/produce), hereby declare that the above product/products is/are safe

   

  *EXP=Export

   

  Stamp and signature of exporter/producer

   

   

  Declaration by the official authority

                                      

   

  This is to certify

  That   the producer is authorized by I.R. IRAN  MOH.                                                                

   

   

  *This certificate expires 90 days after issuance.

   

   

   

   

  ………………….

  General Director of Food and Cosmetics' Supervision and Evaluation

   

   

  پیوست 3 گواهی بهداشت مدت دار برای فرآورده هایی که پروانه بهداشتی (ساخت، تولید قراردادی، شناسه نظارت ) دارند    کد مدرک: SP- Fo- 1394- 0121

   

   

   

   

   

  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

  MINSTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION

   

   

  FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

   

   

   

   

   

  Date:

  No:

  Health and Human Consumption Ability Certificate

   

  Consignee:

  Exporter/Producer:

   

   

   

  Tel:

  Fax:

   

   

   

   

  *Pro Licence. NO

  Trade Name

  Description of Goods

   

   

   

   

  I (the exporter/produce), hereby declare that the above product/products is/are safe And Produced In Compliance With Current I.R Iran Food Legislation

   

  *Pro= Production

   

  Stamp and signature of exporter/producer

  Declaration by the official authority

                                      

   

  This is to certify

  That   the producer is authorized by I.R. IRAN  MOH.                                                                

  That   the enterprise is supervised by random checks to ensure.

  That   the product/products is/are manufactured in compliance with I.R. IRAN regulations and     under hygienic conditions

  That   the product/products is/are fit for human consumption or for production of food intended for human consumption.

  That   the product/products may be sold in I.R. IRAN Without any restrictions.

   

  *This Health Certificate is Valid From The Issue Date Until* …………… For The Shipment (Within This Validity Period)

  *تا پایان اعتبار پروانه ساخت حداکثر یکسال

   

   

  ………………….

  General Director of Food and Cosmetics' Supervision and Evaluation

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  پیوست 4 گواهی بهداشت مدت دار برای فرآورده هایی که پروانه بهداشتی ساخت (جهت صادرات)/ ( تولید قراردادی جهت صادرات)، دارند    کد مدرک: SP- Fo- 1394- 0122

   

   

   

   

   

  ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

  MINSTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION

   

  FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

   

   

   

   

   

                          Date:

  No:

  Health and Human Consumption Ability Certificate

   

  Consignee:

  Exporter/Producer:

   

   

  Tel:

  Fax:

   

   

   

   

  *Export Licence. NO

  Trade Name

  Description of Goods

   

   

   

   

  I (the exporter/produce), hereby declare that the above product/products is/are safe

   

   

  Stamp and signature of exporter/producer

  *Expo= Export

   

  Declaration by the official authority

                                      

   

  This is to certify

  That   the producer is authorized by I.R. IRAN  MOH.                                                                

   

  *This Health Certificate is Valid From The Issue Date Until* …………… For The Shipment
  (Within This Validity Period)

   

  * تا پایان اعتبار پروانه صادرات حداکثر یکسال

   

   

   

  ………………….

  General Director of Food and Cosmetics' Supervision and Evaluation

   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها