بازگشت

  فرم مشخصات و درخواست اجرای دوره های آموزشی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

   

  فرم مشخصات و درخواست اجرای دوره های آموزشی

  اداره نظارت بر مواد و داروهای تحت کنترل

   

  1. واحد سازمانی درخواست کننده دوره :
  2. عنوان / کارگاه/ سمینار/پودمان آموزشی/ سخنرانی:
  3. دلایل برگزاری دوره (تشخیص مشکل و نیازسنجی هدفمند و ............)
  4. اهداف دوره : (کلی، اختصاصی ، رفتاری و .......)
  5. محتوای دوره (به انضمام طرح دوره و طرح درس)
  6. گروه هدف انتخاب شده با توجه به نیاز سنجی های انجام شده :
  7. رشته های شغلی مورد نظر:
  8. نوع دوره :

  توجیهی بدو استخدام شغلیعمومی بهبود مدیریتتخصصی فوق تخصصی

  سایر با ذکر نام ..........................

  1. تاریخ دقیق شروع دوره :
  2. تاریخ دقیق خاتمه دوره :
  3. تعداد کل ساعات دوره ................. ساعت
  4. تعداد ساعات عملی:
  5. تعداد ساعات نظری
  6. شیوه برگزاری دوره :

  غیر حضوریحضوریترکیبی

  1. زمان برگزاری کلاسها :

  ساعات اداری ساعات غیر اداری

  1. روز /روزهای برگزاری دوره :
  2. حداقل تحصیلات شرکت کنندگان :

  زیر دیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترامتخصص و PhD

  1. تعداد تقریبی شرکت کنندگان :
  2. حداقل نصاب نمره قبولی:
  3. نحوه ارزشیابی مناسب از شرکت کنندگان:
  4. مکان یا محل برگزاری دوره :
  5. برآوردکلیه هزینه های دوره : ........................................  ریال

  محل تامین اعتبار سازمان /خارج از سازمان ( باذکر نام و جزییات)

  1. شیوه برگزاری آموزش :
  2. وسایل کمک آموزشی:
  3.  Tran Parency                وایت بورد                        فیلم             کتاب جزوه                لوح فشرده
  4. مشخصات اساتید دوره آموزشی

  نام و نام خانوادگی ، کدملی

  بالاترین مدرک تحصیلی و رتبه علمی

  عنوان درسی

  سابقه و محل تدریس

  تاریخ شروع و خاتمه تدریس

  آدرس و تلفن

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  1. واحد/ واحدهای مشارکت کننده در اجرای دوره (انجمن علمی ،تخصصی ،صنفی، دانشکده مرتبط)
  2. تایید بالاترین مقام مسئول واحد ......................... تاریخ و امضا ء................................
  3. تایید نماینده معاونت مربوطه در کمیته آموزش و توانمندسازی سازمان ..................... تاریخ و امضاء
  4. تایید معاونت مربوطه ....................... تاریخ و امضاء .................................
  5. تایید اداره آموزش و توانمندسازی منابع انسانی سازمان غذا و دارو .................... تاریخ و امضاء......................

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها