بازگشت

  فرم گزارش اقلام دارویی معدومی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  عنوان Report

  گزارش اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

  شماره  Report

  112-08-01

  تاریخ شروع اجراء

  1/1/1393

  شماره بازنگری

  01

  تاریخ اعتبار

  29/12/1393

   

  گزارش اقلام دارویی معدومی اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

   

  عنوان Report

  گزارش اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

  شماره  Report

  112-08-01

  تاریخ شروع اجراء

  1/1/1393

  شماره بازنگری

  01

  تاریخ اعتبار

  29/12/1393

   

   

  به: مشاور مدیرکل و رئیس اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

  از: اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

  موضوع صورتجلسه /گزارش:

  با توجه به درخواست شماره ........................ مورخ ...................... شرکت.......................... که بشماره ..............

  مورخ ........................... در دفتر اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به ثبت رسیده کارشناس اداره مواد و داروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها در مورخ ................ در محل شرکت مذکور حضور یافته و بشرح ذیل رسیدگی و نظارت نمود:

  1. تعداد اقلام دارویی معدومی................. می باشد.
  2. اشکال دارویی اقلام مذکور شامل موارد زر است :

  آمپول

  سوسپانسیون

  شربت قرص

  قطره

  کرم

  شیاف

  اسپری

  پودر مواد اولیه

  ویالهای تزریقی

  محلولهای تزریقی

  سایرموارد

   
  1. تعداد کارتن جمع آوری شده از اقلام معدومی شامل .............. تعداد کارتن می باشد.
  2. اقلام معدومی مربوط به سالهای ............ لغایت ................. می باشد.
  3. ارزش ریالی اقلام معدومی حدودا ............................................... ریال می باشد.
  4. علل معدومی اقلام مذکور شامل موارد زیر می باشد :

  ضایعات حمل و نقل

  تاریخ منقضی

  اشکال فرمولاسیون

  مرجوعی شرکتها

  ریجکتی لابراتوار کنترل

  اشکال بسته بندی

  سایر موارد

   

   

  توضیح سایر موارد :

  1.  

  کارشناس/ کارشناسان بررسی کننده                                                                                                          مسئول فنی/ مدیر Q.A.

  نام تاریخ امضاء                                                                                                                                           نام تاریخ امضاء

   

  عنوان Report

  گزارش اداره مواد وداروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها

  شماره  Report

  112-08-01

  تاریخ شروع اجراء

  1/1/1393

  شماره بازنگری

  01

  تاریخ اعتبار

  29/12/1393

   

  1. در روز بازدید، اقلام معدومی بارگیری شده و نام راننده ........................................... و شماره ماشین .................................................... و نوع بارگیری شده ................................................. می باشد.
  2. در صورت عدم بارگیری مسئول فنی متعهد است طبق شرایط گفته شده بارگیری را انجام و مشخصات فوق را ظرف مدت 2 روز به اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (اداره مواد و داروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها) ارسال نماید.
  3. مسئول فنی متعهد است بعد از انجام تشریفات معمول در محل امحا اقلام معدومی با نام ...................... و آدرس ..............................................................کپی رسید آن را حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ این گزارش به کارشناس اداره مواد و داروهای تحت کنترل و امور داروخانه ها تا ضمیمه گزارش گردد. عدم ارائه این مدرک در زمان مقرر به منزله عدم انجام عملیات امحا بوده و قابل پیگرد می باشد.
  4. پیوستهای مرتبط
  • لیست اقلام دارویی معدوم شده که به امضا مسئول فنی شرکت رسیده باشد.
  • کپی قرار داد با شرکت امحا کننده ای که از سوی اداره کل امور دارو دارای مجوز باشد.
  1. این گزارش در چهار نسخه سه برگی تنظیم و به هریک از حاضرین یک نسخه از آن داده شد.
  2. جهت اجرای مفاد آن مسئول فنی شرکت سرکارخانم/جناب آقای دکتر ...........................گردید.

   

  کارشناس/ کارشناسان بررسی کننده                                                                                                          مسئول فنی/ مدیر Q.A.

  نام تاریخ امضاء                                                                                                                                           نام تاریخ امضاء

   

  کارشناس وزارت امور اقتصادی و دارایی                                                                                                     مدیر حسابداری شرکت

  نام تاریخ امضا :                                                                                                                                        نام تاریخ امضا :                                                                                                                                                       

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها