بازگشت

  فرم بازدید الکل

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  الف واحد تولید

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- محوطه تولید دارای فضای کافی جهت تانکها، دستگاههاو تجهیزات واقع در آن می باشد.   

   

   

   

   

   

  2- فضای داخلی بخش تولید دور از آلودگی و گردو غبارو حشرات محیط خارج و بصورت بسته میباشد.

   

   

   

   

   

  3- بخشدارای سیستم تهویه قوی با کارایی مناسب است.

   

   

   

   

   

  4- سیستم اعلام حریق موجود است.

   

   

   

   

   

  5- سیستم اطفا حریق موجود است.

   

   

   

   

   

  6- وضعیت ساختمانی داخل بخش تولید از جمله کف، دیوارها و سقف مناسب و قابل نظافت کامل است.

   

   

   

   

   

  7- پوشش پرسنل تولید شامل کلاه روپوش شلوار و کفش مخصوص تولید میباشد.

   

   

   

   

   

  8- تعداد و جنس تانکهای تکثیر مناسب است.

   

   

   

   

   

  9- روش انتقال مواد به تانک تخمیر بوسیله لوله رابط و غیر دستی است.

   

   

   

   

   

  10- تعداد و جنس تانکهی تخمیر مناسب است.

   

   

   

   

   

  11- روش انتقال مواد به دستگاه تقطیر بوسیله لوله رابط و غیر دستی است.

   

   

   

   

   

  12- مسیر حرکت مواد روی لوله ها با فلش مشخص است.

   

   

   

   

   

  13- تعداد دستگاههای تقطیر کافی است.

   

   

   

   

   

  14- جنس دستگاههای تقطیر استیل 316 میباشد.

   

   

   

   

   

  15- از ستون تقطیر به بعد سیستم کاملا بسته و انتقالها به تانکهای ذخیره وفیلینگ بصورت لوله و پمپ صورت میگیرد.

   

   

   

   

   

  16- بر روی کلیه تانکها و ستونها کارت وضعیت نصب شده است.

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  17- روشهای کنترل و تستهای حین تولید در محل موجود میباشد.

   

   

   

   

   

  18- نمونه برداری از محلهای مختلف در ساعات مقررانجام و نتایج تستها بطور کامل ثبت میگردد.

   

   

   

   

   

  19- مدارک تستهای حین تولید با ذکر تاریخ و ساعت، شماره سری، نتیجه بدست آمده و امضا شخص انجام دهنده و امضا سرپرست بخش موجود و قابل پیگیری است.

   

   

   

   

   

  20- ابزار سنجش موجود در بخش تولید در محل مناسب و تمیز نگهداری میگردند.

   

   

   

   

   

  21- کلیه ابزار سنجش ونشانگرها در صورت نیاز دارای برچسپ کالیبراسیون معتبر می باشد.

   

   

   

   

   

  22-دستورالعمل نظافت تانکها، تجهیزات، لوله های رابط و دستگاهها در محل موجود میباشد.

   

   

   

   

   

  23- چک لیست مربوط به دستورالعمل نظافت تجهیزات مختلف در هنگام انجام کار تکمیل و مدارک آن موجود میباشد.

   

   

   

   

   

  24-دستورالعمل کار با ماشین آلات در محل موجود میباشد.

   

   

   

   

   

  روش تولید موجود است.Sop29-

   

   

   

   

   

  30- محصول تولید شده در زمانهای تعیین شده وارد یک تانک ذخیره مجزا شده و یک بچ با شماره مشخص نامیده میشود.

   

   

   

   

   

  31- در صورت اختلاط بچ ها، قبل و بعد از اختلاط کنترلهای لازم و کامل انجام میشود.

   

   

   

   

   

  32-مواد جانبی مصرفی در تولید بصورت روزانه وارد بخش شده و در شرایط مناسب نگهداری میگردند.

   

   

   

   

   

  33- چاهکها و مجاری فاضلاب دارای پوشش مناسب است.

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  ب واحد پرکنی و بسته بندی

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1-بخش پرکنی و بسته بندی از تولید کاملا مجزا و دارای شرایط تمیز می باشد.

   

   

   

   

   

  2-ورود پرسنل به بخش پس از عبور از رختکن و ایرلاک صورت میگیرد.

   

   

   

   

   

  3-رختکن دارای وضعیت مناسب و نظافت کامل میباشد.

   

   

   

   

   

  4-پوشش پرسنل شامل کلاه، روپوش، شلوار، کفش، ماسک و دستکش مخصوص می باشد.

   

   

   

   

   

  5- وضعیت ساختمانی بخش از جمله کف، سقف و دیوارها مناسب و صاف و کاملا قابل نظافت است.

   

   

   

   

   

  6- چراغها پوشیده و داخل سقف و ضد جرقه هستند.

   

   

   

   

   

  7- کلیه روزنه ها و مسیرها در موقع کار بسته میباشند.

   

   

   

   

   

  8- مواد بسته بندی ابتدا در محل جداگانه درمجاورت بخش، غبارگیری و پوشش اولیه آنهاباز شده و سپس وارد بخش میگردند.

   

   

   

   

   

  9- انتقال محصول از تانک  ذخیره بوسیله لوله و پمپ صورت می گیرد.

   

   

   

   

   

  10- قبل ازمرحله فیلینگ محصول جهت افزودن ماده تلخ کننده وارد یک مخزن می گردد که با یک همزن مناسب محلول همگن جهت بسته بندی ایجاد میشود.

   

   

   

   

   

  11- دستگاه فیلینگ از جنس استیل 316می باشد.

   

   

   

   

   

  12- دستگاه فیلینگ بصورت تمام اتوماتیک و پوشیده است.

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  13- برچسب زنی با دستگاه و درج شماره سری و تاریخ تولید و انقضا بصورت اتوماتیک و خوانا است.

   

   

   

   

   

  14-مشخصات درج شده بر روی برچسپ شامل:

  -نام محصول

  -درجه الکلی

  -شماره سری ساخت

  - تاریخ ساخت

  - تاریخ انقضا

  - حجم بطری

  - شرایط نگهداری

  - هشدارهای ایمنی در مورد قابلیت احتراق و حاوی ماده تلخ کننده

  - شماره مجوز یا پروانه

  - قیمت مصرف کننده

  - نام سازنده و آدرس       

   

   

   

   

   

   

  15- گذاشتن محصول در جعبه و کارتون در قسمت مجزا شده از فیلینگ انجام می شود.

   

   

   

   

   

  16- سیستم اعلام حریق وجود دارد.

   

   

   

   

   

  17- سیستم اطفا حریق وجود دارد.

   

   

   

   

   

  18- سیستم تهویه قوی با کارایی مناسب وجود دارد.

   

   

   

   

   

  19- کلیه کلیدهای برق و پریزها ضد جرقه است.

   

   

   

   

   

  20- دستورالعمل نظافت دستگاه در بخش موجود است.

   

   

   

   

   

  21- چک لیست نظافت دستگاهها موجود است.

   

   

   

   

   

  22- دستورالعمل کار با ماشین آلات در محل موجود است.

   

   

   

   

   

  23- کارت وضعیت ماشین با ذکر مشخصات کامل موجود است.

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  24- دستورالعملهای مربوط به کنترل حین فیلینگ و بسته بندی موجود و گزارشات آن با ذکر شماره سری و تاریخ نوع کنترل و نتیجه آن امضا شخص انجام دهنده و مسئول بخش بطور کامل ثبت می شود.

   

   

   

   

   

  25- چاهک فاضلاب دارای پوشش و توری ظریف می باشد.

   

  توضیحات تکمیلی:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  ج انبارها

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1-وضعیت نگهداری مواداولیه مناسب است.

   

   

   

   

   

  2- در انبارها قفسه بندی(در صورت لزوم) و جدا سازی موادبا وضعیتهای مختلفوجود دارد.

   

   

   

   

   

  3- سیستم اعلام و اطفاحریق با کارایی مناسب وجود دارد.

   

   

   

   

   

  4- نظافت انبارها مناسب است.

   

   

   

   

   

  5- سیستم برچسب گذاری با ذکر کلیه مشخصات رعایت میشود.

   

   

   

   

   

  6- دما و رطوبت ثبت میشود .

   

   

   

   

   

  7- دما ورطوبت قابل کنترل است.

   

   

   

   

   

  8- وسعت انبار متناسب با مواد موجود در آن است.

   

  توضیحات تکمیلی:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  د انبار مواد بسته بندی

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1-کلیه موادبسته بندی در انبار مخصوص خود نگهداری میشوند.

   

   

   

   

   

  2- وسعت انبار متناسب با مواد موجود در آن است.

   

   

   

   

   

  3- جدا سازی مواد و قفسه بندی مناسب وجود دارد.

   

   

   

   

   

  4- نظافت انبار مناسب است.

   

   

   

   

   

  5- سیستم برچسپ گذاری با ذکر کلیه مشخصات رعایت میشود.

   

   

   

   

   

  6- سیستم اعلام و اطفاحریق با کارایی مناسب وجود دارد.

   

  توضیحات تکمیلی:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  ه انبار قرنطینه

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- سیستم اعلام و اطفا حریق موجود است.

   

   

   

   

   

  2- برچسپ گذاری تانکها کامل است.

   

   

   

   

   

  3- سیستم تهویه قوی و مناسب موجود است.

   

   

   

   

   

  4- سیستم ضدجرقه جهت کلیه کلیدها و لامپها وجود دارد.

   

   

   

   

   

  5- دما قابل کنترل بوده و ثبت میگردد.

   

   

   

   

   

  6- تانکهای نگهداری الکل از نوع استیل 316 میباشد.

   

   

   

   

   

  7- تانکهای نگهداری الکل دارای شیر نمونه برداری و مدرج  آب نشان میباشد.

   

   

   

   

   

  8- نظافت محیط مناسب است.

   

   

   

   

   

  9- سیستم برچسب گذاری کامل است.

   

  توضیحات تکمیلی:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  و انبار محصول

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- سیستم اعلام و اطفا حریق موجود است.

   

   

   

   

   

  2- سیستم تهویه قوی و مناسب موجود است.

   

   

   

   

   

  3- لامپها و کلیدها ضد جرقه هستند.

   

   

   

   

   

  4- دما قابل کنترل بوده و ثبت میگردد.

   

   

   

   

   

  5- نظافت مناسب و براساس دستورالعمل انجام میشود.

   

   

   

   

   

  6- قفسه بندی و جداسازی محصولات مناسب است.

   

   

   

   

   

  7- سیستم برچسب گذاری کامل است.

  ز انبار ضایعات و مواد غیر قابل مصرف

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- سیستم اعلام و اطفا حریق موجود است.

   

   

   

   

   

  2- محافظت از مواد موجود در انبار انجام میشود.

   

  توضیحات تکمیلی:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  ح آزمایشگاه کنترل

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1-وضعیت ساختمانی آزمایشگاه مناسب و قابل نظافت است

   

   

   

   

   

  2- سیستم اعلام و اطفا حریق موجود است.

   

   

   

   

   

  3- سیستم تهویه قوی و مناسب موجود است.

   

   

   

   

   

  4- وسایل کمکهای اولیه و ایمنی وجود دارد.

   

   

   

   

   

  5-دوش و چشم شوی وجود دارد.

   

   

   

   

   

  6- روش انجام آزمایشات بر اساس فارماکوپه معتبر جهت مواد اولیه  و محصول و مواد حین تولید وجود دارد.

   

   

   

   

   

  7- دستورالعمل کار با دستگاهها موجود است.

   

   

   

   

   

  8- دستورالعمل نمونه برداری وجود دارد

   

   

   

   

   

  9- دستگاهها کالیبره بوده وبرچسپ کالیبراسیون معتبربر روی آنها الصاق شده است.

   

   

   

   

   

  10- نتایج کار روزانه پرسنل بطور کامل ثبت میگردد.

   

   

   

   

   

  11-دستگاهها و وسایل مورد نیازجهت انجام آزمایشات مواداولیه, بسته بندی و محصول وجود دارد.

   

   

   

   

   

  12-برگه آنالیز جهت کلیه مواد(اولیه, محصول و مواد بینابینی) پس از انجام آزمایشات صادر میگردد.

   

   

   

   

   

  13-در برگه آنالیز, نام رفرنس, تاریخ ساخت و انقضا شماره سری ساخت, محدوده قابل قبول آزمایشات, تاریخ دریافت نمونه و تکمیل آزمایشات ثبت میشود.

   

   

   

   

   

  14-برگه آنالیز توسط شخص آزمایش کننده و مدیر آزمایشگاه امضا و مهر تایید و یا رد بر روی آن زده میشود.

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  15- وضعیت نگهداری مواد و محلولهای استاندارد مناسب است.

   

   

   

   

   

  16- برچسپ مواد و محلولها شامل نام ماده, غلظت, تاریخ ساخت و انقضا و نام و امضا فرد سازنده می باشد.

   

   

   

   

   

  17- در صورت غیر قابل قبول اعلام شدن مواد مورد آزمایش از سوی آزمایشگاه کل بچ جمع آوری و تحویل انبار مواد غیر قابل قبول داده میشود.

   

   

   

   

   

  18- در صورتیکه برخی آزمایشات توسط شرکتها یا موسسات معتبر دیگر انجام می شود نتایج آنها توسط مدیر آزمایشگاه کنترل و تایید میشود.

   

   

   

   

   

  19- آزمایشات لازم بر اساس فارماکوپه بر روی آب مصرفی در تولید اتانول 70 درجه انجام و برگه آنالیز صادر میگردد.(میکروبی, فیزیکوشیمیایی)

   

  توضیحات تکمیلی:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  و سیستمهای حمایتی

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- سیستم تولید آب خالص موجود است

   

   

   

   

   

  2- ظرفیت تولید آب خالص با حجم مصرفی مطابقت دارد.

   

   

   

   

   

  3- دستگاههای تولید آب بر اساس دستورالعمل مودون کنترل و نگهداری میشوند.

   

   

   

   

   

  4- دیگهای بخار در فاصله دور از محل تولید و انبارها قرار دارند.

   

   

   

   

   

  5- سیستم تصفیه فاضلاب با کارایی لازم موجود است.

  ز بخشهای رفاهی و خدماتی

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- آشپزخانه و رستوران دارای محل و نظافت مناسب هستند.

   

   

   

   

   

  2- نظافت رختکن عمومی مناسب و فضای آن کافی است.

   

   

   

   

   

  3- توالتها و حمامها جهت پرسنل کافی و نظافت آنها مناسب است.

   

   

   

   

   

  4- مایع دستشویی و دست خشک کن برقی موجود است.

   

   

   

   

   

  5-اتاق کمکهای اولیه موجود و امکانات آن کافی است.

   

  توضیحات تکمیلی:

   

   

   

   

   

   

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  ح آموزش

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- دوره های آموزشی جهت پرسنل در بدو شروع بکار وجود دارد.

  -آموزش بهداشت

  -عملیات آتش نشانی

  GMP –مبانی

  -نحوه کار با دستگاهها

  - آموزش بر حسب نوع کار

  -سایر موارد

   

   

   

   

   

   

  2- دوره های فوق بصورت مداوم جهت پرسنل وجود دارد.

   

   

   

   

   

  3- مدارک آموزش ثبت و ارزیابی می گردد.

  ط بهداشت

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- معاینات بهداشتی پرسنل تولید و رستوران هر 6 ماه به همراه آزمایشات بیماریهای مسری و انگلی انجام میشود..

   

   

   

   

   

  2- معاینات فوق جهت سایر پرسنل بطور سالانه انجام میشود.

   

   

   

   

   

  3- در صورت وجود مشکل پرسنل ملزمبه درمان کامل هستند.

   

  توضیحات تکمیلی:

   

   

   

   

   

   

   

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

   

   

  فرم بازدید ادواری کارخانه تولید الکل اتیلیک طبی

  شرکت بازدید شونده:                                                                                                    تاریخ:

   

  ی بازرسی داخلی و شکایات

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- مسئول فنی بصورت روزانه از کلیه بخشها بازدید و مدارک بررسی ها و اقدامات انجام شده ثبت و نگهداری میشود..

   

   

   

   

   

  2-موارد شکایات تاکنون بررسی و اقدامات لازم انجام و ثبت شده است.

  ک پروانه محصولات و نمونه برداری

  توضیحات

  امتیاز

  متوسط

  بد

  خوب

  موارد بررسی شده

   

   

   

   

   

  1- پروانه محصولات شرکت دارای تاریخ اعتبار می باشد.

   

   

   

   

   

  4- پاسخ اعلام شده از سوی اداره کل امور دارو در خصوص نمونه برداری بازدید قبلی قابل قبول است(با ذکر شماره نامه اداره کل)

  ل در بازدید اخیر نمونه برداری انجام گرفت(با ذکر مشخصات و دلیل):

   

   

   

   

  م امتیاز کسب شده در این بازدید:

   

   

  ن امتیاز کسب شده در بازدید قبلی:

   

  امضا کارشناسان بازدید کننده:                                                                     امضا مسئول فنی شرکت:

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها