بازگشت

  پروانه مسئول فنی-انبار

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیسه شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۴

                                                                                                                                    شماره :

         تاریخ :                               

   

  محل الصاق عکس

   

   

  وپروانه مسئول فنی

  انبارهای نگهداری فرآورد ه های غذایی، آرایشی و بهداشتی

  شماره پروانه مسئول فنی :

  با توجه به درخواست شماره .....................مورخ.........................شرکت/ انبار.....................
  و با استناد به ماده 7 و 22 دستورالعمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی ، بهداشتی و مکملهای غذایی و رژیمی مصوب مورخ 19/11/87 ، صلاحیت

  آقای / خانم ......................................

  فرزند.........باکد ملی...................فارغ التحصیل رشته.........................از دانشگاه....................................................در مقطع............................... برای مسئولیت فنی شرکت/ انبار     فوق الذکر جهت نگهداری انواع فرآورده های غذایی/ آرایشی و بهداشتی به منظور انجام وظایف محوله مطابق با شرح وظایف مندرج در ظهر پروانه، با رعایت کامل مقررات و ضوابط مربوط تأیید گردید.

  ضمناً مبلغ ................. ریال طی فیش شماره .............................. مورخ ........................... به حساب شماره 2173319011008 بانک ملی بابت هزینه صدور پروانه پرداخت گردیده است.

  این پروانه به استناد پروانه مسئول فنی به شماره .......................... مورخ .................... به منظور .................................. صادر گردیده و پروانه قبلی از درجه اعتبار ساقط می­باشد.

  اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت 1 سال می باشد.

   

  ................................

  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .........

   

  ضمناً فرد مذکور طبق  بند 5-2دستورالعمل اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه های بهداشتی برای انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی مسئول فنی انبار/ انبارهای زیر نیز می باشد.

  ردیف

  نام انبار

  شماره پروانه بهداشتی

  بهره برداری انبار

  آدرس و شماره تماس انبار

  مهر و امضاء   معاون غذا ودارو

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
  1. نظارت بر نحوه ورود، نگهداری و خروج فرآورده ها
  2. نظارت بر شرایط نگهداری فرآورده ها
  3. نظارت بر شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد، آلودگی و آسیب دیدگی فرآورده ها
  4. مستند سازی و حفظ سوابق کلیه اقدامات انجام یافته
  5. نظارت و کنترل بر عدم نگهداری هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تاریخ مصرف گذشته، فاسد، غیر قابل مصرف و قاچاق در انبار
  6. ارائه گزارش به معاونت غذا و دارو مربوطه در صورت مشاهده هرگونه ماده یا فرآورده فاقد مجوز، تاریخ مصرف گذشته، فاسد، غیر قابل مصرف و قاچاق (در حضور کارشناسان و با تنظیم صورتجلسه، از چرخه مصرف انسانی خارج گردد)
  7. ارائه گزارش در  آخر ماه به معاونت غذا و دارو مطابق با موارد ذیل:
  • نام و آدرس فرد یا شرکتی که به وی کالا فروخته شده است.
  • مشخصات کامل کالا (نام کالا، وزن)

   

         پشت پروانه

                                                                                                                              

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها