بازگشت

  دستورالعمل اجرایی صدور گواهی GMP ملزومات داروئی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴

   

  تهیه کننده

  تایید کننده

  تصویب کننده

  سمت

  کارشناس اداره ملزومات دارویی

  رئیس اداره ملزومات دارویی

  مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

  نام

  امضاء

   

  مهندس مرضیه سوری

  دکتر زهرا شریفیان

  دکتر مهدی پیرصالحی

   

  شماره بازنگری

  تاریخ بازنگری

  شرح مختصر تغییرات

  صفحات مورد بازنگری

  01

  14/05/88

  انجام تغییرات براساس راهنماهای بین المللی MEDICAL DEVICE

  کلیه صفحات

  02

  14/05/90

  انجام تغییرات براساس راهنماهای بین المللی MEDICAL DEVICE

  کلیه صفحات

  03

  01/04/94

  انجام تغییرات براساس راهنماهای بین المللی MEDICAL DEVICE

  کلیه صفحات

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست مندرجات

  تاریخچه بازنگری....................................................................................................................................

  4

  هدف........................................................................................................................................................

  4

  دامنه کاربرد..............................................................................................................................................

  4

  مدارک مورددرخواست...............................................................................................................................

  4

  شرح اجرا................................................................................................................................................

  4

  تعاریف....................................................................................................................................................

  5

  منابع.........................................................................................................................................................

  6

  پیوست......................................................................................................................................................

  7

   

  جدول توزیع نسخ

   

  محل نگهداری

  تعداد نسخ

  نسخه اصلی

  رئیس اداره ملزومات دارویی

  1نسخه

  نسخه کپی

  واحد سیستم مدیریت کیفیت

  1نسخه

   

  این نسخه، تحت کنترل و غیر قابل تغییر است.

  هدف :  

  هدف از تهيه اين سند دستورالعمل برای کارشناسان واحد ملزومات دارویی جهت بازدید GMP کارخانجات ملزومات دارویی و پزشکی می باشد.   

  دامنه كاربرد :

     واحد ملزومات داروئی- پزشکی اداره كل نظارت بر امور دارو  و مواد مخدر

  مدارک مورد درخواست:

  1. نامه درخواست
  2. تصویر پروانه تاسیس شرکت
  3. تصویر پروانه مسئول فنی
  4. لیست محصولات تولیدی در خط که CTD آنها تهیه شده است

  شرح اجرا:

  1. بازدید کارشناسی بر طبق اصول GMP (sop-DSO-AMD-04) صورت می پذیرد.
  2. گزارش بازدید توسط کارشناس طبق(sop-DSO-AMD-05) ارائه می گردد.
  3. در صورت نقص در GMP نواقص به شرکت اعلام می گردد.
  4. پس از رفع نواقص توسط شرکت درخواست مجدد بازدید از سوی شرکت طی نامه ای به اداره کل نظارت وارزیابی بر دارو و مواد مخدر ارسال می گردد.
  5. سپس بازدید مجدد کارشناس توسط کارشناسان اداره کل صورت می پذیرد.
  6. گزارش بازدید توسط کارشناس طبق sop-DSO-AMD-05 ارائه می گردد.

   

  • توجه: واحد تولیدی موظف است برای هر کدام از خطوط تولید خود گواهی GMP درخواست نماید.

   

  تعاریف:

  SOP:Standard Operation Procedure

  DPNA:Division of pharmaceutical and narcotic Affaire

  AMD:Accessory Medical Device

  GMP:Good Manufacturing Practice

  CTD:common technical document

  منابع:

  • Australian regulatory guidenes for medical devices(ARGMD)
  • Code of federal regulation , title 21, part 860
  • European council resolution of may 1985:

  -Directive 90/385/EEC(Active Implantable Medical Devices)

  -Directive 93/42/EEC(Medical Devices)

  -Directive 98/79/EC(In Vitro Diagnostic Medical Devices)

  -Directive 2007/47/EC(Instrument , Apparatus , Appliance Material or other article)

  -Directive 21/03/2010 :invasive devices

  -  Part 800-898 – sub chapter H – Medical device – chapter I – Title 21 – Food and drug administration department of health and human services

  پیوست:

  گواهی استقرار اصول بهینه تولید

  نام شرکت:

  نوع فعالیت :

  نام مسئول فني:

  تاریخ پروانه تاسیس:

  شماره پروانه تاسیس:

  کشور:

  نشانی:

  تلفن:

  خط بازدید شده:

  نام محصول بررسی شده:

  تاریخ بازدید:

  نام بازرس/ بازرسین:

  گواهي از تاریخ بازدید به مدت دو بدینوسیله گواهي ميشود خط تولید شرکت فوق مورد بازدید کارشناسي اصول بهینه تولید(GMP)قرار گرفته و باتوجه به شرایط موجود مورد تایید ميباشد. مدت اعتبار این سال است.                                       مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر

   

   

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها