بازگشت

  مدارك لازم جهت بررسي صلاحيت مسئول فني شركت

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴

  1. توسط مدیر عامل شرکت معرفی نامه مسئول فنی جدید {داروساز واجد شرايط} به همراه استعفاء نامه و
   اصل پروانه مسئول فنی قبلی شرکت با عنوان مدير كل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر تهیه و در دبيرخانه مرکزی دارو
   ثبت گردد.
  2. تصوير اساسنامه شركت با درج شماره و تاريخ ثبت.
  3. تصویر آگهي روزنامه رسمي درخصوص موضوع فعاليت شركت، انتصاب اعضاي محترم هيأت مديره و آخرين تغييرات آن
   {با درج نام روزنامه}.
  4. استعفاء نامه مسئول فنی قبلی شرکت خانم دکتر/آقای دکتر -------------- ممهور به مُهر مدیر عامل شرکت.
  5. اصل پروانه ((مسئول فني قبلي شركت q / قائم مقام قبلي شركت q))
  6. استعفاء نامه ((مسئول فني معرفی شده)) از محل کار قبلی خود و اعلام سوابق اشتغال وی (رِزومه کاری).  
  7. تصوير ((پروانه دائم داروسازي q مدرك تحصيلي q ؛ مسئول فني q قائم مقام q)) معرفي شده.
  8. تعهدنامه دقيقاً تكميل شده ((مسئول فنيq/قائم مقام q)) معرفی شده"طبق فرم پيوست" و مدارك لازم مربوط به آن.
  9.  ((اصل q /تصوير q گواهي تشخيص صلاحيت)) خانم دكتر/ آقاي دكتر ---------------------.
  10. استعفاء نامه از پذيرش مسئوليت فني ساعات "شیفت صبح :16:00 ـ 8:00" داروخانه دكتر ----------------- كه به "تأييد دانشگاه علوم پزشكی مربوطه" رسيده باشد.
  11. دو قطعه عكس 4 × 3 رنگی پشت نويسي شده (با رعایت شئونات اسلامی).
  12. تصوير گواهي بازآموزي 5 ساله داروسازان q/ گروه پزشکی q (95-90) درصورتيكه مسئول فني معرفي شده
   فارغ التحصيل سال 90 و قبل از آن باشد.
  13. جهت صدور پروانه مسئول فنی {فيش واريزي به مبلغ 560.000 ريال q / جهت تمدید پروانه مسئول فنی فيش واريزي
   به مبلغ 520.000 ريال q} به حساب شماره 2173529001000 بانك ملّي شعبه شهرك قدس به نام معاونت غذا و دارو ممهور به مُهر امور مالي {با درج نام شركت و مسئول فنی}./

  Down Ribbon: «با تشكر اداره امور داروخانه ها وتوزيع »* با ارائه مدارك لازم و تأييد مراتب توسط اداره مربوطه موضوع در كميسيون قانوني بررسي و
  پس  از اخذ رأی مثبت کمیسیون بعد از یک هفته پروانه مسئول فني شركت صادر مي گردد./

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها