بازگشت

  مجوز فعالیت آموزشی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴

  درج عنوان نام گيرنده

  سلام عليكم ؛

  موضوع: مجوز فعالیت آموزشی

           احتراماً، بازگشت به نامه شماره ......................... مورخ ............................   آن مرکز در خصوص اخذ مجوز فعالیت آموزشی و با توجه به بررسی های به عمل آمده، نظریه کارشناسی، رای مورخ .................... کمیته آموزش و رای شماره............................... کمیته فنی و قانونی مورخ......................... اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی، بدینوسیله طبق گواهی پیوست با کد فعالیت مرکز به شماره   ....................................گواهی می شود  آن مرکز مجاز به فعالیت آموزشی در حوزه فرآورده های  غذایی، آرایشی و بهداشتی در استان  ......................... است .ضمناً فهرست مدرسان تائید صلاحیت شده آن مرکز و حوزه های آموزشی مورد تائید برای فعالیت پیوست می باشد. خاطرنشان می سازد در گواهی های صادره از طرف آن مرکز برای شرکت کنندگان درج کد فعالیت مرکز و مدرس الزامی است.

         بدیهی است تمدید گواهی و مجوز فعالیت آموزشی منوط به رعایت کامل ضوابط مربوطه و ارزیابی نتایج پایش دوره های آموزشی برگزارشده می باشد.

  رونوشت:

  معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی.............................

  معاون برنامه ریزی

  معاون فنی اداره غذا

  معاون اداره آرایشی و بهداشتی

  گواهی تائید صلاحیت و مجوز فعالیت مرکزآموزشی دارای فعالیت در حوزه فرآورده های  غذایی، آرایشی و بهداشتی

   کد  فعالیت:

  مدیر عامل محترم شرکت

  موضوع : مجوز فعالیت در زمینه آموزش

  به استناد دستورالعمل اجرايي نحوه بررسی، تائید صلاحیت، صدور مجوز و تمدید فعالیت مراکز آموزشی، مصوب کمیته فنی و قانونی مورخ 17/12/1392  و باتوجه به مدارک و مستندات ارائه شده و رای  شماره .......... مورخ.............کمیته فنی و قانونی   اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،  آرایشی و بهداشتی ،آن شرکت  مجاز به فعالیت در زمینه آموزش در حوزه...................  در استان ...............بوده  و  ملزم به رعایت کلیه الزامات قانونی، ضوابط و مقررات جاری وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی کشور می باشد.

  اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت یک سال بوده و تمدید آن منوط به تائید سوابق فعالیت آن شرکت طی این مدت می باشد

   
     

  گواهی تائید صلاحیت و مجوز فعالیت مرکزآموزشی دارای فعالیت در حوزه فرآورده های  غذایی، آرایشی و بهداشتی

   

  کد فعالیت:

  مدیر عامل محترم شرکت

  موضوع : مجوز فعالیت در زمینه آموزش

                                        به استناد دستورالعمل اجرايي نحوه بررسی، تائید صلاحیت، صدور مجوز و تمدید فعالیت مراکز آموزشی، مصوب کمیته فنی  و قانونی مورخ 17/12/1392  و باتوجه به مدارک و مستندات ارائه شده و رای به شماره .......... مورخ.............کمیته فنی  و قانونی  اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،  آرایشی و بهداشتی ،آن شرکت  مجاز به فعالیت در زمینه آموزش در حوزه...................  در استان ...............بوده و  ملزم به رعایت کلیه الزامات قانونی، ضوابط و مقررات جاری وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی کشور می باشد. اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت یک سال بوده و تمدید آن منوط به تائید سوابق فعالیت آن شرکت طی این مدت می باشد.

  .

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها