بازگشت

  فرم تعهد نامه رسمی محضری شرکت پخش دارو

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴

  « پيوست شماره 3 »

  (( فرم تعهد نامه رسمی محضری شرکت پخش دارو ))

                با احترام، بدينوسيله اينجانب ----------------------- مدير عامل شرکت ----------------------- به شماره ثبت --------------- تعهد مي نمايم پس از اخذ مجوز پخش براي توزيع دارو در مناطق تحت پوشش، کليه ضوابط، دستورالعمـل ها، مقـررات و آئين نامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از جمله موارد زیر را اجرا نمايم و چنانچه توسط معاونت دارو سازمان غذا و دارو يا دانشگاههاي علوم پزشکي محرز گردد که مفاد اين تعهد نامه اجرا نمي شود، لغو مجوز صادره متعلق به اين شرکت به هيچ وجه مورد اعتراض نخواهد بود.

  1. خدمت رسانی توزیع دارو با هدف پوشش کامل و سراسری کشور در فواصل زمانی تعریف شده طبق ضوابط و حداکثر بعد از
   پنج سال از شروع فعالیت
  2. ایجاد شعبه در  استانهای کشور که نیمی از آنها بر اساس اولویت های وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی میباشد.
  3. کسب رضایت داروخانه ها با توجه به ارزیابی عملکرد شرکت توسط دانشگاه
  4. تحویل دارو به داروخانه ها ظرف مدت معین طبق ضوابط
  5. حفظ شرایط نگهداری و توزیع دارو برای دارو رسانی سالم

   

  نام و نام خانوادگي مديرعامل

  تاريخ

  محل امضاء

  محل مهر شرکت

   

  همچنين تاييد مراتب توسط اعضاي هيات مديره شرکت به شرح زير اعلام ميگردد:

  نام و نام خانوادگي اعضاي هيات مديره شرکت و امضاي هريک

  1-

  2-

  3-

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها