بازگشت

  اداره برنامه ریزی

  دانلود فایل

  تاریخ آخرین بروز رسانیچهارشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴

  مروری بر تکالیف و وظایف قانونی اداره آمار و برنامه ریزی

  اداره كل نظارت بر امورد دارو و مواد مخدر علاوه بر نظارت بر كيفيت فراورده هاي موجود در بازار دارويي ايران، رسالت برنامه ريزي براي دسترسی مستمر اين فراورده ها در بازار دارويي را عهده دار مي باشد كه اين امر توسط اداره برنامه ريزي، با هماهنگي و همكاري سایر اداره ها انجام مي گيرد. اين اداره مسؤول تامين (توليد/ واردات) فراورده هاي دارويي نمي باشد بلكه با ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و انجام هماهنگي بين بخش هاي مختلف تامين كننده (شركت هاي وارد كننده/ توليد كننده/ پخش هاي دارويي) و نظارتي (ادرات تابعه اداره كل دارو) در راستاي تنظيم بازار دارويي فعاليت مي نمايد.

       از سال 1382 كه برنامه ريزي توليد و واردات مطابق ضوابط و مقررات موجود به شركت ها و صنايع واگذار گرديد آنها مي توانند در فضايي رقابتي به فعاليت بپردازند و رسالت اداره كل دارو كه از طريق اداره برنامه ريزي اجرا مي گردد، هدايت اين بازار رقابتي به سمت تامين كليه اقلام دارويي موجود در فهرست دارويي ايران در سراسر كشور و با قيمت مناسب براي تامين كننده و مصرف كننده مي باشد.

  فعاليت هاي اصلي اداره برنامه ريزي

  رنامه ريزي براي توليد و واردات

   بر اساس وضعيت مصرف هر دارو در سال جاري و با در نظر گرفتن ميزان تخميني افزايش مصرف در سال آینده، مقادير مورد نياز براي توليد و واردات پيش بيني و در جلسات بازخواني با شركت های تامین کننده (که بر حسب شرایط و در فواصل زمانی از قبل تعیین شده برگزار می شود) طرح مي گردد.

        در این نشست ها، شرکت های تولید کننده و وارد کننده اطلاعات محصولات خود را در قالب جداول از قبل طراحی شده ارائه و مسائل و مشکلات احتمالی در راه عمل به تعهدات خود را ابراز می نمایند. اداره برنامه ریزی نیز بر اساس داده های ارائه شده توسط شرکت ها و نیاز سنجی قبلی، تدابیر لازم برای تامین به موقع داروها را اتخاذ می نماید.

  *پايش بازار دارويي

  اطلاعات توليد، واردات و فروش در الگوهاي مشخص توسط كليه شركت ها به صورت ماهانه ارسال شده و بر اساس ميزان مصرف ماهانه هر دارو، وضعيت موجودي انبارها، اطلاعات رسیده از مرکز پاسخگویی به کمبودهای دارویی (1490)، مکاتبات دانشگاه ها و داروخانه ها، در رابطه با قرار گرفتن هر دارو در وضعيت عادي، هشدار و كمبود تصميم گيري مي گردد. موارد کمبود علاوه بر طرح در جلسات بازخوانی، مورد پایش قرار گرفته و در صورت نیاز، توسط شرکت های فوریتی برای تامین داروی کشور، اقدام خواهد شد.

  *ثبت اطلاعات توزيع و فروش

  اطلاعات فروش دارو دريافتي از شركت هاي پخش در الگوهاي مشخص، ثبت شده و در انتهاي سال آمارنامه دارويي ايران بر اساس اين اطلاعات آماده مي گردد. ضما آمار نامه دارویی ماهیانه نیز بر اساس اطلاعات رسیده در هر ماه تدوین و برای استفاده شرکت ها بر روی سایت سازمان قرار می گیرد.

  *تعيين قيمت فراورده هاي دارويي توليد داخل

  جهت تعيين قيمت داروهاي توليد داخل و يا هرگونه تغيير قيمت، با بررسی پرسشنامه قيمت دارو و فاكتورهاي خريد ارائه شده توسط شرکت های تولیدی در مورد مواد اولیه و مواد بسته بندی، با در نظر گرفتن سایر هزینه ها، قیمت گذاری با روش COST PLUS انجام می گردد.

  *تعيين قيمت فراورده هاي دارويي وارداتي:

  در مورد هر محموله داروي وارداتي، قيمت پيشنهادي به همراه فرم قيمت گذاري داروهاي وارداتي ، فاكتور خريد، برگ سبز گمركي، اعلاميه خريد ارز يا قيمت روز بانك مركزي، مدارك حمل خارجي (درصورت كاربرد) براي تعيين قيمت هاي سه گانه يا يارانه به اين اداره اعلام می گردد. اداره برنامه ریزی نیز با در نظر گرفتن قیمت های رفرانس، سابقه واردات همان دارو، سابقه واردات داروهای مشابه و رعایت ضوابط و آیین نامه های موجود، نسبت به اعلام قیمت داروهای وارداتی اقدام می نماید.   

  *توزيع نظامند داروهاي مشمول يارانه:

  فراورده هاي مشمول يارانه، تحت نظارت و با اعمال سهميه بندي بر اساس اطلاعات دريافتي از دانشگاه ها و پروتكل هاي درماني اعلام شده از طريق معاونت سلامت توزيع مي گردند. اين فراورده ها شامل داروهاي بيماران هموفيلي، اختلالات خونريزي دهنده نادر (RBD)، دیالیز، تالاسمي ماژور، پيوند اعضاء، MS و برخي بيماري هاي متابوليك مي باشند.

  *پايش و پيگيري كمبودهاي دارويي:

  اطلاعات كمبودهاي از طريق دانشگاه هاي علوم پزشكي از طريق نامه، تلفن و ... جمع آوري مي شود و پس از بررسي و مقایسه با داده های حاصل از جلسات بازخوانی با هماهنگی شرکت های تامین کننده تنظیم برنامه های تولید و واردات تامین می گردد. در صورت عدم تامین، براي انجام واردات به صورت فوريتي، به اطلاع شرکت های مربوط رسانیده می شود.

  سایر فعاليت هاي اداره برنامه ريزي:

  · ارائه آمار و اطلاعات به واحدهاي تابعه اداره دارو

  · تنظيم جداول قراردادهاي يارانه

  · ارائه آمار و اطلاعات به مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و ...

  · ايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف مرتبط در امر تامين و توزيع دارو

  · تهيه گزارش های آماري و تحليلي درخصوص تامين و مصرف دارو

  •  تایید قیمت ارزی پروفورمای داروهای ثبتی، فوریتی و تک نسخه ای

  وضعیت ساختار  اداری

   نمودار سازمانی و شرح وظایف و تعداد   و تخصص کارکنان

  اداره آمار و برنامه ریزی از نظر ساختار اداری به همراه، زیر مجموعه اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر می باشد و در نهایت در معاونت داروی سازمان تعریف شده است.

  پرسنل شاغل و مسؤوليت ها:

  رئیس اداره آمار و برنامه ریزی: آقاي دکتر حمیدرضا اینانلو (دکترای داروسازی)

  جانشین رئیس اداره آمار و برنامه ریزی: آقای دکتر علی قائمی نیا (دکترای داروسازی)

  کارشناس تخصیص ارز: آقای احمد غائب

  کارشناس آمار، سیستم توزیع و فروش دارو: آقای منصور کاظمی

  کارشناس پایش بازار دارویی (برنامه ریزی تولید، واردات و توزیع دارو): آقای دکتر حجت الله چراغ (دکترای داروسازی)

  کارشناس پایش بازار دارویی (برنامه ریزی تولید، واردات و توزیع دارو): آقای شهرام محمد تقی عطار

  کارشناس پایش بازار دارویی (برنامه ریزی تولید، واردات و توزیع دارو): خانم زینب فرهادی

  کارشناس داروهای یارانه ای: خانم مریم پور سلطانی

  کارشناس قیمت گذاری داروهای تولید داخل: خانم دکتر میرآقازاده (دکترای داروسازی)

  کارشناس قیمت گذاری داروهای تولید داخل: خانم مهناز سرطاقی

  کارشناس قیمت گذاری داروهای وارداتی (يارانه اي): خانم دکتر حاتمی (دکترای داروسازی)

  کارشناس قیمت گذاری: خانم دکتر مرجان ربیعی (دکترای داروسازی)

  کارشناس آمار و فن آوری اطلاعات: آقای دکتر سید سجاد حسینی (دکترای داروسازی)

  کارشناس تنظیم اسناد داروهای یارانه ای: خانم نرگس زندیه

  مسؤول دفتر: خانم زهره رمضانی

  فـرایندهای اصلی

  نام فرایند

  افراد صاحب فرایند

  پایش کمبودهای دارویی

  دکتر چراغ/ آقای عطار/ خانم فرهادیان/ خانم پورسلطانی

  پایش توزیع دارو

  دکتر چراغ / آقای کاظمی

  تایید پروفورمای داروهای وارداتی

  دکتر قائمی

  تاییدپروفورمای داروی فوریتی/تک نسخه ای

  دکتر قائمی

  بازخوانی شرکت های وارد کننده

  دکتر چراغ / آقای غائب / آقای عطار / خانم فرهادیان

  بازخوانی شرکت های تولیدکننده

  دکتر چراغ / آقای غائب / آقای عطار / خانم فرهادیان

  پایش مصرف و توزیع داروهای بیماران خاص

  خانم پورسلطانی

  تدوین فهرست داروهای کمبود

  دکتر چراغ / آقای غائب / آقای عطار / خانم فرهادیان

  برگزاری کمیسیون قیمت گذاری

  دکتر قائمی / دکتر بهشادفر / دکتر برزگر

  قیمت گذاری داروهای داخلی

  دکتر برزگر / خانم سرطاقی

  قیمت گذاری داروهای وارداتی

  دکتر بهشادفر

  تخصیص ارز به شرکت های دارویی

  آقای غائب

  تخصیص یارانه به داروها

  خانم پورسلطانی / خانم زندیه

   

  فرم های مرتبط

  فرم قیمت گذاری داروهای تولیدی

  فرم قیمت گذاری داروهای وارداتی

  مدارک مورد نیاز:

  مدارک مورد نیاز برای دریافت قیمت داروهای تولیدی

  مدارک مورد نیاز برای دریافت قیمت داروهای وارداتی

  مدارک مورد نیاز برای دریافت قیمت ارزی داروهای وارداتی (جهت دریافت IRC)

  مدارک مورد نیاز برای دریافت ارز

  اطلاعیـه ها   و بخشنـامه ها

  مارژین سود داروهای وارداتی

  روش اعلام کمبودهای دارویی (قطب های دارویی کشور)

  سهمیه بندی دارویی (دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور/شرکت های پخش دارو)

  مدارک مورد نیاز برای دریافت قیمت داروهای تولیدی

  • کپی فاکتور مواد اولیه خریداری شده (اعم از اینکه مرجع تولیدی داخل کشور داشته یا وارداتی باشند.)
  • کپی فاکتور مواد جانبی (اعم از اینکه مرجع تولیدی داخل کشور داشته یا وارداتی باشند.)
  • کپی فاکتور بسته بندی خریداری شده (اعم از اینکه مرجع تولیدی داخل کشور داشته یا وارداتی باشند.)
  • کپی پروانه ساخت دارو (در صورتی که دارو برای بار اول تولید و قیمت گذاری می شود)

  مدارک مورد نیاز برای دریافت قیمت داروهای وارداتی

  • کپی مجوز ورود و پروفورمای تایید شده
  • کپی مجوز ترخیص و فاکتور تایید شده
  • کپی برگ سبز گمرکی
  • فرم تکمیل شده قیمتگذاری داروهای وارداتی

  مدارک مورد نیاز برای دریافت قیمت ارزی داروهای وارداتی (جهت دریافت IRC)

  • نامه رای کمیسیون ساخت و ورود مبنی بر موافقت اولیه با ورادات دارو
  • نامه اعلام قیمت دارو در کشورهای مرجع (اسپانیا، یونان، ترکیه و هند) و قیمت دارو در کشور تولید کننده (روی سر برگ تولید کننده)
  • نامه اعلام قیمت CPT پیشنهادی برای مصرف در ایران (روی سر برگ تولید کننده)
  • نامه اعلام کشورهایی که داروی مورد نظر در آنها به ثبت رسیده و مصرف می شود.
  • تقاضای کتبی شرکت مبنی بر بررسی و اعلام قیمت ارزی دارو

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها