*فیلد های ستاره دار الزامی می باشند.
    آلرژی
    بیماری
    ارثی
    نقض آنزیمی
    بیماریهای فعلی
    اعتیاد
  دارو های مشکوک به عارضه
  سایر داروهای مورد مصرف بیمار در زمان ایجاد عارضه

Browse by Audience

لینکهای داخلی

Browse by Audience

لینکها